Klik hier om aankopen via SponsorKliks te doen. Hierdoor verdient de vereniging aan jouw aankopen (zelf heb je hier geen nadeel van).
Zodra beschikbaar, zal hier een banner komen van SponsorKliks.

 

Oproep Algemene Leden Vergadering 2008

Maandag 7 juli, 20:00, zaaltje Sporthal Schuttersveld

Op maandag 7 juli is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Wij zien je dan graag in het belang van de vereniging.
Leden die agendapunten in de aankomende vergadering willen inbrengen, worden verzocht deze ten minste twee weken van tevoren in te dienen bij het bestuur. Dit kan zowel schriftelijk naar het secretariaat als via het contactforumulier op deze site.

Lees verder voor de agenda.
De notulen van vorig jaar zijn te vinden onder "Downloads".


Agenda
1. Opening en welkom
2. Binnengekomen stukken
3. Vaststelling en goedkeuring notulen ALV 20 juni 2007 (downloaden bij 'Downloads')
4. Verslag secretaris
5. Commissies, terugblik en plannen voor komend jaar
a. Ledenbegeleiding
b. Jeugdcommissie
c. Borrelcommissie
d. Feestcommissie
e. Technische commissie
f. Asternoot
g. Kledingcommissie
h. PR-commissie
i. Internetcommissie
j. G-badminton
6. Financieel verslag, verslag van de kascommissie
7. Bestuursverkiezing
        Nieuw verkiesbare bestuursleden: Jenneke Riemersma, Dagmar van den Berg, Arjan van Cappellen.
        Aftredende en niet herkiesbare bestuursleden: Wiebe Onvlee en Maria Ysebaert
        Kandidaat voor voorzitter: Arjan van Cappellen
8. Begroting 2008-2009
9. Rondvraag
10. Sluiting

Om jouw bezoek aan onze website makkelijker te maken zetten we cookies in. De verkregen informatie wordt niet gedeeld met derden.